İnfertilite alanında en önemli kongrelerden biri olan Amerikan İnfertilite ve Üreme Derneğinin (ASRM) bu yıl Baltimor’da düzenlediği uluslarası kongrede Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezi olarak hazırladığımız 8 bilimsel çalışmamız kabul edildi.

Ekim 2021

 

8 bilimsel çalışmamız şöyle :

1-Risk factors that cause first-trimester pregnancy loss in frozen-thawed embryo transfer cycles

Dondurulmuş-çözülmüş embriyo transfer sikluslarında ilk üç aylık gebelik kaybına neden olan risk faktörleri,

Gönül Özer, Aysu Akça, Beril Yüksel, İpek Düzgüner, Semra Kahraman

Dondurulmuş çözülmüş embriyo transfer sikluslarında kadın yaşının 35 in üzerinde olması, vücut kitle indeksinin, 30 kg/m2’ nin üstünde olması, polikistik over sendromu (PKOS) varlığı, tekrarlayan geblik kaybı öyküsü ve yapay siklusta endometriyal hazırlık protokolü ilk trimester gebelik kaybını artıran risk faktörleri olarak tespit edildi

2-Frozen-thawed embryo transfer cycle outcomes of patients with dysmorphic uterus following hysteroscopic metroplasty: case-controlled study in a single ıvf center

Dismorfik uterusu olan vakaların histeroskopik metroplasti sonrası yapılan dondurulmuş çözülmüş embriyo transfer sikluslarının sonuçları.

Hacer Uyanıkoğlu, Umut Göktürk, Semra Kahraman

Dismorfik uterus olan vakalarda histeroskopik metroplasti sonrası yapılan dondurulmuş çözülmüş embriyo transfer sikluslarının sonuçları normal uterus kavitesi olan hastalarda olduğu gibi başarılı olmuştur. Dismorfik uterus olan  hastalarda histeroskopik metroplasti sonrası iyi kalite tek embriyo transferi yapmak üreme sonuçlarını iyileştirmek için iyi bir yaklaşımdır.

3- Pregnancy results following euploid embryo transfers in patients with unexplained recurrent pregnancy loss

Açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda euploid embriyo transfer sikluslarının gebelik sonuçları

Beril Yüksel, Aysu Akça, Gönül Özer, İpek Düzgüner, Semra Kahraman

Açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda, euploid embriyo transferinden sonra canlı doğum şansını etkileyen faktörlerin, vücut kitle indeksi, embriyo kalitesi ve dondurulmuş embriyo transferi için endometrial hazırlık şekli olduğu tespit edildi

4- Do all women aged 43 and over have the same chance of pregnancy usıng autologous oocytes wıth ART? Whıch patıents have a hıgher chance of pregnancy?

43 yaş ve üzeri otolog oosit kullanan tüm kadınların ART ile gebelik şansı aynı mıdır? Hangi hastalarda gebelik şansı daha yüksektir?

İpek Düzgüner, Soner Düzgüner, Beril Yüksel, Gönül Özer, Semra Kahraman

43 yaş üstü hastalara gebelik ve canlı doğum oranları hakkında bilgi verilirken, yumurtalık rezervi iyi olan hastalara, 45 yaşına kadar aynı yaş grubundaki diğer hastalara göre euploid embriyo transferi ile gebelik şansının daha yüksek olduğu konusunda bilgilendirilebilir. Öte yandan, hastaya bilgi verilirken bu yaş grubunda, euploid embriyo bulma şansının düşük olduğu vurgulanmalıdır.

5- Does the mosaıc embryo ratıo of PGT-A cycles ımpact the lıve bırth chance even when an euploıd embryo ıs transferred?

PGT-A sikluslarının mozaik embriyo oranı, euploıd embriyo transfer edildiğinde bile canlı doğum şansını etkiler mi?

M. Çetinkaya, M.A Tüfekçi, C. Çınar Yapan, B. Kara and S. Kahraman

Değişen hücre döngüsü kontrol noktaları, sentrozom sapmaları ve başarısız kromatid kohezyonu dahil olmak üzere çeşitli moleküler mekanizmaların mitotik hatalara katkıda bulunduğu bilinmektedir. Euploid olmasına rağmen, aynı PGT-A ile test edilmiş kohorttan bazı embriyolar, embriyonik mozaikliğe katkıda bulunan moleküler yollardan etkilenebilir. Mozaisizm çok tartışılan bir konudur, sonuçlarımızda euploid embriyo transfer edildiğinde bile test edilen kohortta mozaik embriyonun varlığının sonuç üzerinde etkisi olabileceğini düşündürmektedir.

6-Factors affecting the rates of oocyte maturation and cryopreservable blastocysts in GNRH analog trigger cases

Analog trigger yapılan olgularında oosit matürasyon ve dondurularak saklanabilir blastokist oranlarına etki eden faktörler.

Yücel Şahin, İpek Nur Balın Duzguner, Semra Kahraman

Analog trigger yapılan vakalarda kadın yaşı, AMH, vücut kitle indeksi, adetin 2. günü yapılan e2 ve LH seviyeleri, kullanılan toplam gonadotropin dozu, trigger gününde 11 mm'nin üzerindeki toplam folikül sayısı, oosit olgunlaşması ve dondurulabilir  blastosist ile ilişkili parametrelerdi. Trigger günü LH düzeyleri >1 IU/L, 1-0.5 IU/L ve <0.5 IU/L olarak alt kategorilere ayrıldığında ve LH düzeyi <0.5 IU/L olan olgularda maturasyon oranı anlamlı olarak daha düşük bulundu.

7- Comparıson of two vagınal progesterone formulatıons, progesteron tablet (Lutınus 100mg) and progesterone gel (Crınone %8), for luteal phase support ın modıfıed natural cycle frozen‐thawed sıngle blastocyst

Modifiye naturel siklusta dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi yapılan vakalarda luteal faz desteği olarak kullanılan  vajinal progesteron tablet (Lutinus 100 mg)  ile   vajinal progesteron jel (Crinone jel %8) in karşılaştırılması.  

İpek Nur Balın Düzgüner, Soner Düzgüner, Yücel Şahin,Semra Kahraman

Mdifiye naturel siklusta dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi yapılan olgularda luteal faz desteği olarak vajinal progesteron tablet (Lutinus 100 mg) kulanan grup ile   vajinal progesteron jel (Crinone jel %8) grupları  arasında  gebelik oraları ve düşük oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamasına rağmen, vajinal progesteron tablet tablet kullanan grupta yüzde olarak gebelik sonuçları daha yüksek ve kayıp oranları daha düşüktü. Daha büyük hasta grubunu içeren veriler incelendiğinde vajinal progesteron  tablet kullanan grupta istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilebilir.

8- Excessive flushing may reduce IVF cycle cancellatıons by enabling egg retrival and may increase positive outcomes in poor responders.

Zayıf yanıtlı vakalarda, aşırı flushing (follikül yıkama) yapmak, follikülden yumurta alımını sağlayarak IVF siklus iptallerini azaltabilir ve olumlu sonuçları artırabilir.

Melih Aygün, Beril Yüksel, Murat Çetinkaya, Yeşim Kumtepe Çolakoğlu.

Çalışmamızın sonuçları, yalnızca tek folikül gelişmiş zayıf yanıt veren olgularda, aşırı flushing yapmanın, yumurta toplama şansını artırarak ART siklus  iptal oranlarını azaltabileceğini ve olumlu sonuçlar sağlayabileceğini düşündürmektedir.